Training of Trainers for University Educators in Cybersecurity and related fields


ISTC Cyber Division, together with EIF, CyHUB Armenia and IBM Academic Initiatives, is implementing free 3-day Training of Trainers for University Educators in Cybersecurity and related fields.


The aim of the program is to introduce new solutions, modern topics, share practical knowledge and skills, as well as to present IBM Academic Initiatives platform and its usage in teaching.


The content of the course is following:

1. Networking Basics

2. Architecture of Web Applications

3. Top 10 Web Application Security Risks by OWASP

4. Overview of Web Application testing techniques and tools


Follow the link to join the course by May 15: http://bit.ly/istc_cyber_tot


________


Ինովացիոն Լուծումների և Տեխնոլոգիաների Կենտրոն (ISTC) Հիմնադրամի Կիբեռանվտանգության թիմը, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի, CyHUB Armenia-ի և IBM Academic Initiatives ծրագրի հետ համատեղ կազմակերպում է անվճար 3-օրյա վերապատրաստում կիբեռանվտանգության և հարակից ոլորտներում դասավանդողների համար (Training of Trainers)։


Վերապատրաստման նպատակն է դասավանդողներին ներկայացնել ոլորտի նորարարական լուծումները, ծանոթացնել արդիական թեմաներին, կիսվել կիրառական գիտելիքներով և հմտություններով, ինչպես նաև ներկայացնել IBM Academic Initiatives հարթակը և լուծումների ներդրումը դասապրոցեսի մեջ։


Դասընթացի բովանդակությունը հետևյալն է․

1. Networking Basics

2. Architecture of Web Applications

3. Top 10 Web Application Security Risks by OWASP

4. Overview of Web Application testing techniques and tools


Միացեք դասընթացին՝ գրանցվելով մինչև Մայիսի 15-ը․ http://bit.ly/istc_cyber_tot

50 views